Verksamhet och pedagogik

På Diabasens förskola får barnen möjlighet att utforska, undersöka, upptäcka och vara delaktiga i sitt lärande både utomhus och inomhus.

Barnens intresse och nyfikenhet samt läroplanens riktlinjer och mål står till grund för vår planering av verksamheten. Genom ett utforskande förhållningssätt blir barns frågor och hypoteser synliga och kan på så sätt utgöra grunden för verksamheten. Vi ser det som en av våra primära uppgifter att göra varje unikt barn delaktigt i den större gruppen. Alla har här ett likavärde och skall bemötas respektfullt.

Vi utformar och använder våra rum så de ger möjligheter till lek och till utforskande och lärande. Lärmiljöerna ska passa alla barn. Barnen erbjuds en mängd varierande material utifrån intressen. Vi uppmuntrar barnens vetgirighet, nyfikenhet och deras egna initiativ tas tillvara. Metoderna är många och det ger oss möjlighet att på ett lekfullt sätt undersöka och upptäcka tillsammans med barnen i både stora och små grupper.

För att synliggöra barnens lärprocesser använder vi oss av pedagogisk dokumentation. Genom att dokumentera barnens lärande får vi möjlighet att tillsammans med barnen reflektera över deras kunskapande och vilka nya utmaningar vi kan erbjuda dem i deras utveckling och lärande.

Vi arbetar medvetet med språk, matematik, naturvetenskap, lek och rörelse, IKT och skapande.

Vi arbetar utifrån en gemensam värdegrund som stimulerar och utmanar barnen att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga.

Förskolans barnsyn och kunskapssyn!
• Jag leker
• Jag lär
• Jag kan
• Jag skall respekteras

.Målar

Uppdaterad:

Andra sidor under: Verksamhet och pedagogik