Verksamhet och pedagogik

På Diabasens förskola får barnen möjlighet till att utforska, undersöka, upptäcka och vara delaktiga i sitt lärande.

Vi ger barnen utrymme för att vara delaktiga i sitt lärande både utomhus och inomhus.

Under 2018-2019 arbetar vi med det gemensamma fokusområdet; Möten, för att göra världen större och för att göra världen mindre.

På Diabasen utgår vi från Naturvetenskap och har ett gemensamt projekt för både Katten och Solen som handlar om Kroppen. 

Barnens intresse och nyfikenhet samt läroplanens riktlinjer och mål står till grund för vår planering av verksamheten. Genom ett utforskande förhållningssätt blir barns frågor och hypoteser synliga och kan på så sätt utgöra grunden för verksamheten.

Vi utformar och använder våra rum så de ger möjligheter till lek och till utforskande och lärande. Lärmiljöerna ska passa alla barn. Barnen erbjuds en mängd varierande material utifrån intressen.

För att synliggöra barnens lärprocesser använder vi oss av pedagogisk dokumentation. Genom att dokumentera barnens lärande får vi möjlighet att tillsammans med barnen reflektera över deras kunskapande och vilka nya utmaningar vi kan erbjuda dem i deras utveckling och lärande.

Vi arbetar utifrån en gemensam värdegrund som stimulerar och utmanar barnen att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga.

Förskolans barnsyn och kunskapssyn!
• Jag leker
• Jag lär
• Jag kan
• Jag skall respekteras

.Målar

Uppdaterad:

Andra sidor under: Verksamhet och pedagogik